preloader

Bez kategorii

REGULAMIN BANGARNG 5 FESTIVAL

1) Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Imprezy oraz
Regulaminem Pola Namiotowego oraz Parkingu i zastosować się do postanowień w nich
zawartych.
2) Wstęp na imprezę możliwy będzie przez wejścia do tego wyznaczone.
3) Uczestnik przebywający na terenie imprezy podlega obowiązującym aktualnie przepisom
prawa, przepisom sanitarnym dotyczącym Covid-19, przepisom organizatora i Regulaminu
Imprezy Masowej. Wejście na teren imprezy jest traktowany jako akceptacja postanowień
niniejszego Regulaminu.
4) Impreza ma charakter odpłatny. Wstęp na imprezę możliwy jest wyłącznie za okazaniem
pracownikowi służby porządkowej i/lub służby informacyjnej działających w imieniu
organizatora, ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej w tym:
Biletu wstępu, Zaproszenia, Akredytacji, Identyfikatora, i/lub dowodu tożsamości.
5) Na teren imprezy wstęp mają tylko posiadacze biletów i karnetów uprawniających do
uczestnictwa w imprezie, zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży.
6) Bilet lub karnet będzie wymieniony przy wejściu na opaskę, upoważniającą do wielokrotnego
wstępu na teren imprezy w czasie określnym na bilecie/ karnecie.
7) Opaska jest indywidualna i nie można przekazywać jej innym osobom.
8) Zagubienie lub zniszczenie opaski jest równoznaczne z brakiem biletu wstępu na imprezę.
9) Dzieci do lat 13 pod opieką rodziców nie potrzebują odrębnego biletu wstępu.
10) Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
11) Organizator udostępnia uczestnikom 1000 miejsc w strefie imprezy
12) Uczestnicy imprezy mogą przebywać na wyznaczonym terenie imprezy wyłącznie do czasu jej
zakończenia, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.
13) Za bezpieczeństwo dzieci na obiekcie odpowiadają ich opiekunowie.
14) Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy
15) Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń
pracowników służb porządkowych i informacyjnych, mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku.
16) Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, opakowań szklanych oraz przedmiotów mogących zagrozić życiu
ludzkiemu, kijów baseballowych, rurek, noży, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, petard i innych niebezpiecznych
przedmiotów, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych,
środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz zamkniętych paczek i pakunków.
17) Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu oraz zakaz wnoszenia napojów w
opakowaniach większych niż 0,5 l.
18) Na terenie imprezy obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek substancji odurzających.
18 a) Sprzedaż i spożywanie piwa odbywa się tylko w miejscach wyznaczonych
19) Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego
regulaminu, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby
informacyjnej i służby porządkowej organizatora.
20) W przypadku zagrożenia uczestnik ma obowiązek stosować się do instrukcji ewakuacji
podanej przez ochronę.
21) Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się pracownikowi ochrony na jego prośbę.
22) Na terenie imprezy obowiązuje zakaz używania wszelkiego sprzętu służącego do rejestracji
audio-video przez osoby, które uprzednio nie uzyskały akredytacji – w tym całkowity zakaz
używania sterowanych modeli latających oraz dronów. obowiązuje całkowity zakaz używania
sterowanych modeli latających oraz dronów.
23) Na teren imprezy obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
24) Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej
uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać
zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem
wypadkach.
25) Ochrona ma prawo do przeszukania uczestnika w przypadku podejrzenia o posiadaniu rzeczy
zabronionych na terenie imprezy.
26) Uczestnik ma obowiązek informowania organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach
zagrożenia życia ludzkiego lub mienia, lub innych niebezpiecznych sytuacjach.
27) Uczestnik ma obowiązek informowania ochrony o zauważonych pożarach lub zagrożeniu
pożarem.
28) Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku mogących
spowodować uszkodzenie słuchu.
29) Podczas imprezy będą używane światła stroboskopowe.
30) Bilet/karnet/opaska nie gwarantuje możliwości obejrzenia koncertów wszystkich
wykonawców biorących udział w imprezie.
31) W przypadku odwołania imprezy organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty
lub odszkodowania poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet.
33) Bilet nie podlega zamianie, niemożliwy jest także zwrot pieniędzy w żadnym innym przypadku
niż podany powyżej.
34) Służby porządkowe organizatora imprezy – pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie
identyfikatory mają prawo:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą
lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 15 i w pkt. 16 niniejszego regulaminu.
35) Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków
odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 15 i
punkcie 16 niniejszego regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w
pkt. 21 a-b regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na
imprezy masowe.
36) Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek
publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
37) Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji
38) Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących wyjść z obiektu, punktu medycznego,
toalet, itp. Udziela służba informacyjna organizatora.
39) Organizator przewiduje zmienną liczbę uczestników imprezy masowej, uzależnioną od
harmonogramu imprezy (pkt. 5. niniejszego regulaminu). Ilość pracowników ochrony jest
uzależniona od ilości miejsc udostępnionych uczestnikom imprezy oraz przewidzianej liczby
uczestników
40) Bez pisemnej zgody organizatora, na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz prowadzenia
wystaw, happeningów, prezentacji, które wkraczają w sferę wolności osobistej.
41) Na terenie imprezy obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich działań promocyjnych,
marketingowych i wizerunkowych bez zgody organizatora.
42) Parkowanie pojazdów na terenie Festiwalu możliwe jest tylko w miejscach wskazanych przez
organizatora Festiwalu.
43) Na terenie festiwalu, obowiązuje zakaz używania „otwartego” ognia (ogniska, butle gazowe)
oraz zakaz wnoszenia i przechowywania materiałów pirotechnicznych. Z uwagi na zagrożenie
pożarowe zakazuje się palenia tytoniu na obszarach rolnych przylegających do terenu fesitiwalu.
44) W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Organizator może uruchomić monitoring
wizyjny.
45. Informujemy, że na terenie całego Festiwalu, obowiązuje Polityka Ochrony Dzieci przed
krzywdzeniem. W związku z tym zasady opisane w Polityce obowiązują również podczas
korzystania z pola namiotowego.
Zabronione są zachowania względem dzieci, które mogą być/są przemocowe (przemoc fizyczna,
psychiczna, seksualna) czy też mogą być uznawane za niemoralne.
Jeśli ktokolwiek zauważy wyżej wymienione zachowania, zobowiązana jest do poinformowania o
tym pracownika Organizatora.
Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu uczestnikom imprezy:
– w/w regulamin dostępny będzie w siedzibie organizatora
– umieszczony przy wejściach na imprezę masowa w miejscu widocznym dla uczestników
– na stronie internetowej organizatora.

To top