top of page

Regulamin

Bangarang 4 Festival

30.06 - 1.07 2023 r. – Chwałkowo koło Krobi

 

Postanowienia ogólne

1. Impreza Bangarang 4 Festival – odbywa się w dniach 30.06 - 1.07 2023 r., jest imprezą publiczną, niemasową do 999 uczestników.

2. Organizatorem Bangarang 4 Festival jest Stowarzyszenie Dżentelmeni Metalu z siedzibą w Potarzycy (zwane dalej „Organizatorem”)

3. Publiczność zobowiązana jest do punktualnego stawiennictwa na imprezie.

 

Bezpieczeństwo

 

4. Każdy wchodzący na teren Bangarang 4 Festival będzie poddany kontroli biletowej oraz bezpieczeństwa.

5. Uczestnicy którzy nie poddadzą się kontroli bezpieczeństwa lub kontroli biletowej nie zostaną wpuszczeni na teren Bangarang 4 Festival.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia do udziału w Bangarang 4 Festival osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub wykazujących postawę agresywną.

7. Do wejścia na teren Bangarang 4 Festival uprawnia wcześniejszy zakup biletu. Wszystkie osoby otrzymają na miejscu od Organizatora wydarzenia opaski.

8. Współpracowników do wstępu na teren Bangarang 4 Festival upoważnia ważny identyfikator.

9. Na teren imprezy mają wstęp osoby małoletnie poniżej 16 roku życia wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie Organizator zobowiązuje obie osoby do posiadania ważnych biletów / opasek.

10. Opaska uprawniająca do wejścia na teren Bangarang 4 Festival jest jednorazowa.

11. Uczestnicy Bangarang 4 Festival zobowiązani są:

            a) noszenia opaski przez cały czas przebywania na terenie Bangarang 3 Festival

            b) przybycia na miejsce imprezy zgodnie z informacjami przekazanymi przez Organizatora

12. Uczestnicy Bangarang 4 Festival zobowiązani są do przebywania na obszarze jedynie do tego przeznaczonym.

13. Uczestnicy Bangarang 4 Festival zobowiązani są do stosowania się do poleceń Organizatora.

14. Na terenie Bangarang 4 Festival zabronione jest:

            a) wnoszenie i spożywanie narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających

            b) handel alkoholem, narkotykami, dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi

            c) okazywanie jakichkolwiek przejawów agresji i przemocy

d) posiadanie i wnoszenie narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników Bangarang 4 Festival

e) głoszenie lub wywieszanie haseł, symboli, treści obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, itp. oraz materiałów propagandowych o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym, religijnym

f) wnoszenie broni oraz opakowań szklanych, a także przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników Bangarang 4 Festival, w tym wuwuzeli

g) używanie otwartego ognia (ogniska, butle gazowe, grille)

h) wnoszenie, przechowywanie materiałów pirotechnicznych, gazu w aerozolu, substancji łatwopalnych

i) palenie tytoniu oraz e-papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi

j) wchodzenie na scenę oraz wszelkie inne zabudowania techniczne

k) poruszanie się pojazdami mechanicznymi, hulajnogami oraz innym sprzętem sportowym poza miejscami do tego wyznaczonymi

l) wprowadzanie zwierząt

m) używanie sterowanych modeli latających oraz dronów

 

*Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na teren Bangarang 4 Festival, Służba informacyjna oraz ochrona jest odpowiedzialna za określenie przedmiotów i zachowań niedozwolonych i dozwolonych.

 

Warunki przeprowadzenia Bangarang 4 Festival

 

15. Sprzedaż i spożywanie jedzenia oraz picia odbywa się jedynie w wyznaczonym do tego miejscu.

16. Bez pisemnej zgody Organizatora, na terenie Bangarang 4 Festival obowiązuje zakaz prowadzenie wystaw, happeningów, prezentacji, handlu oraz jakichkolwiek działań promocyjnych, marketingowych i wizerunkowych.

17. Za rzeczy zgubione lub porzucone na terenie Bangarang 4 Festival Organizator nie odpowiada.

18. Organizator zapewnie niestrzeżony parking na terenie Bangarang 4 Festival na max 250 aut i miejsce na rozbicie namiotów.

19. Przebywanie na terenie Bangarang 4 Festival jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej i fotograficznej oraz w nagraniach utrwalonych podczas Bangarang 4 Festival wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny lub niekomercyjny, na wszelkiego rodzaju nośnikach m.in. w celu transmisji Bangarang 4 Festival, promocji Bangarang 4 Festival oraz działalności statutowej Organizatora.

20. Zabrania się nagrywania (utrwalania w postaci rejestracji audio lub wideo lub audio wideo) oraz utrwalania techniką fotografii cyfrowej lub analogowej całych koncertów lub ich obszernych fragmentów w celach jakiekolwiek publicznej publikacji (rozpowszechniania niezgodnego z prawem) dowolną techniką lub za pośrednictwem dowolnego medium w szególności poprzez sieć Internet tj. np. na stronach internetowych www.youtube.com, www.facebook.com, www.twitter.com i innych lub aplikacji internetowych bez pisemnej zgody Organizatora.

 

Postanowienia końcowe

 

21. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator lub w jego imieniu Służba Informacyjna i ochrona.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Bangarang 4 Festival i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym uczestników.

23. Niszczenie mienia znajdującego się na terenie imprezy podlega karze na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

24. Złamanie zasad regulaminu skutkuje natychmiastowym usunięciem z terenu Bangarang 4 Festival oraz odebraniem opaski uprawniającej do przebywania na terenie imprezy.

 

*Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości za pomocą informacji na tablicach ogłoszeń na terenie Bangarang 4 Festival, na biletach wstępu )jedynie wyciągi z regulaminu) oraz na oficjalnych ogólnodostępnych stronach internetowych Festiwalu. Przebywanie na terenie Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
bottom of page